زنان, جلسه, دیدار

در مورد زنان فقط می دانم چگونه به هرگز گسسته مخاطبین به باز دل زنان بدون منافع مالی است