اخبار آلمان در زبان آلمانی است

ماموریت

این است که به ارائه اخبار و اطلاعات در یک کاملا به صورت خالص.

هیچ برآورد تنها اخبار

شما می توانید فرم خود را نسبت به اخبار سردبیران هیچ وجه به دنبال تحمیل خوانندگان یک نظر. در همان زمان ما همیشه خوشحالم که شما نظرات خود را به اخبار منتشر شده و شرکت در بحث. استفاده از هر گونه مواد ارسال شده در سایت. مجاز تنها با رضایت صاحب حق و موضوع را به ارسال یک لینک به منبع. تمام حقوق مربوط به مواد منتشر شده در سایت حفاظت شده تحت, قانون است. دامنه نام مالک: شرکت: اپراتور گواهی ثبت آدرس

About