حق بیمه تبلیغات نمایش داده شده در پرداخت دوره از روز در ویژه بلوک در صفحات نتایج جستجو در هر لیست و بر روی صفحه اصلی آگهی.

آگهی را انتخاب کنید شما می خواهید را بیمه کنید و با کلیک بر خدمات اضافی و سپس در لیست ‘بیمه’ — باز خواهد شد صفحه سفارش با انتخاب سیستم پرداخت.

انتخاب مناسب سیستم پرداخت و با کلیک بر روی آن پرداخت

پس از پرداخت آگهی خود خواهد بود و حق بیمه

About